Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προοίμιο
Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.melisoula.gr (στο εξής: η ιστοσελίδα). H ιστοσελίδα www.melisoula.gr είναι ένα food blog, εμπνευστής και δικαιούχος του οποίου είναι η Σημέλα Π. Χατζηπαντελή.
Ο επισκέπτης-χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Οι όροι αυτοί ισχύουν και εφαρμόζονται ανεξαιρέτως σε όλους τους επισκέπτες-χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας.

Αποδοχή όρων
Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα υπόκεινται στις παρακάτω προϋποθέσεις καθώς επίσης και στους ισχύοντες νόμους. Η σύνδεση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα υποδηλώνει επίσης την πλήρη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή από την πλευρά των χρηστών του συνόλου των όρων και γενικών προϋποθέσεων, τους οποίους κατανοούν απολύτως.
Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες όρους ο επισκέπτης – χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας αυτής με κανέναν τρόπο.
Διευκρινίζεται ρητώς ότι οι παρόντες όροι χρήσης και πρόσβασης στην ιστοσελίδα δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος θα δημοσιεύεται με μέριμνα του www.melisoula.gr με όποιο μέσο ήθελε κριθεί πρόσφορο για την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση των επισκεπτών του. Οιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων θεωρείται ότι διέπεται από αυτούς. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης διαφωνεί με κάποιον ή κάποιους ή όλους τους τροποποιηθέντες όρους του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να απέχει από τη χρήση αυτού, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί όλους τους προαναφερθέντες όρους.

3. Προστασία των προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία ο επισκέπτης – χρήστης παρέχει εκούσια στην ιστοσελίδα, υπόκεινται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές επιταγές που απορρέουν από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Οι παρόντες όροι προστασίας ενδέχεται να αναθεωρούνται από την ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με σκοπό την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και των αλλαγών που αυτό επιδέχεται κάθε φορά.
Η melisoula.gr σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο επισκέπτης – χρήστης να μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτει τη ταυτότητα του.
Η ιστοσελίδα ζητά τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, e-mail, website), μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και με σκοπό την ομαλή λειτουργία επιμέρους υπηρεσιών της (π.χ. για την ανάρτηση σχολίου ή για την επικοινωνία με την ιστοσελίδα).
Η ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει τα ως άνω προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών της και μπορεί να επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί αυτά για λόγους στατιστικούς, βελτίωσης των πληροφοριών της ή ενημέρωσης των επισκεπτών – χρηστών.
Η melisoula.gr δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη – χρήστη, χωρίς τη συγκατάθεση του. Η ιστοσελίδα ωστόσο δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά, η οποία τελέσθηκε κατά τρόπο παράνομο και αντίθετο στους παρόντες όρους.
Η ιστοσελίδα γνωστοποιεί δια του παρόντος τους επισκέπετες της ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο, από εισαγγελική εντολή ή από δικαστική απόφαση η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της, χωρίς την εκ μέρους του πρότερη συναίνεση. Επομένως, τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, το δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από τον N. 2472/97, τον Ν. 3471/2006 και τον Ν. 3917/2011.
Η ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ή και να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η παρακολούθηση Διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, διευκολύνοντας την πρόσβαση του στην ιστοσελίδα και επιτρέποντας την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω ανάλογης ρύθμισης του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιεί (web browser), να προειδοποιείται για τη χρήση των cookies ή ακόμα και να μην αποδέχεται τη χρήση τους, όταν αυτά απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Εμπορικό Σήμα
Όλο το περιεχόμενο του www.melisoula.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών (ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων), λογοτύπου, βίντεο, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, μουσικής, ήχων, καθώς επίσης και προγραμμάτων (μικρών ή μεγάλων) υπολογιστών, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ο επισκέπτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα, δια των συντελεστών ή της δικαιούχου της, έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτό.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών των στοιχείων δε δύναται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, διασκευής, ενσωμάτωσης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, ούτε να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αναδημοσιεύση μερικού ή όλου του περιεχομένου των άρθρων αυτής της ιστοσελίδας σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και υπό την αυστηρή τήρηση των κάτωθι προϋποθέσεων:
(α) της προηγούμενης έγγραφης επικοινωνίας-πρότασης που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στο www.melisoula.gr, διαμέσω της οποίας θα γνωστοποιεί το τμήμα της ιστοσελίδας το οποίο επιθυμεί να αναδημοσιεύσει (π.χ. άρθρο εν όλω ή εν μέρει) καθώς και τον σκοπό, τον χρόνο και το μέσο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναδημοσίευση,
(β) της έγγραφης άδειας του www.melisoula.gr, ως συνέχεια της ανωτέρω έγγραφης επικοινωνίας και απάντηση επί της προτάσεως που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος,
(γ) της σαφής και εμφανούς αναφοράς με ενεργό σύνδεσμο προς το άρθρο αυτό που θα παραπέμπει στο www.melisoula.gr.
Με τον τρόπο αυτό η ιστοσελίδα σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της.
Κατ’ εξαίρεση επίσης επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται ή απεικονίζονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Οι συνταγές (κείμενα και φωτογραφίες) που αναγράφονται ή απεικονίζονται στην ιστοσελίδα καθώς και τα αποτελέσματα των αναζητήσεων αποτελούν πνευματικά δικαιώματα των εκάστοτε συγγραφέων τους ή των ιδιοκτητών/δικαιούχων των σχετικών δικτυακών τόπων από τα οποία προέρχονται.

5. Κανόνες δεοντολογίας και ορθής συμπεριφοράς
Κάθε επισκέπτης-χρήστης της ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου.
Ο επισκέπτης-χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και τις επιταγές του εσωτερικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να εναρμονίζεται πλήρως με τους αντίστοιχους νόμους και κανόνες δικαίου.
Ειδικότερα, κάθε επισκέπτης-χρήστης:
i) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το υλικό που αναρτά στην ιστοσελίδα και για τις συνέπειες της σχετικής ανάρτησης και δημοσίευσης του υλικού αυτού. Με την ανάρτηση του αντίστοιχου υλικού ο χρήστης δηλώνει, βεβαιώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα δημοσίευσης και παρουσίασης του υλικού αυτού στο κοινό, είτε ως δικαιούχος, είτε ως κάτοχος σχετικής άδειας από τον δικαιούχο, καθώς και ότι δικαιούται να παράσχει τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να συμπεριλάβει το υλικό αυτό για τους σκοπούς που αυτό εξυπηρετεί.
ii) Οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, η οποία συνδέεται με κάθε τρόπο με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της, καθώς και από κάθε πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλη παράνομη σε σχέση με την ιστοσελίδα πρακτική.
iii) Δεσμεύεται να μην αναρτήσει, αποστείλει, δημοσιεύσει ή κάνει χρήση οιασδήποτε άλλης μεθόδου που πραγματεύεται περιεχόμενο το οποίο να είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, συνιστά πράξη παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.
iv) Οφείλει να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των άλλων χρηστών και μην δημοσιοποιεί ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις και άλλα στοιχεία τρίτων χωρίς την άδεια τους.
Απαγορεύεται ρητά η αποστολή περιεχομένου όπως πορνογραφικού, τρομοκρατικού, απειλητικού, υλικού που υπόκειται σε copyright, παράνομου λογισμικού (πληροφορίες ή links), περιεχομένου που προωθεί θρησκευτικούς ή άλλους τρόπους προσηλυτισμού, περιεχομένου που μπορεί να θεωρηθεί ρατσιστικό ή που προσβάλλει άλλες εθνικότητες και θρησκείες, και γενικότερα που είναι ενάντια στα χρηστά ήθη.
Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο, θίγοντας και προκαλώντας τους υπόλοιπους χρήστες.
Η melisoula.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την ανάρτηση ή δημοσίευση ή μετακίνηση ή διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας. Περαιτέρω, διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

6. Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)
Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να εμφανίζονται ειδικοί σύνδεσμοι (links, hyperlinks) μέσω των οποίων ο επισκέπτης-χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η χρήση των συνδέσεων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη. Η melisoula.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την αξιοπιστία, τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους τρίτους αυτούς διαδικτυακούς τόπους, δε φέρει καμία ευθύνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη τους στις ιστοσελίδες αυτές και τέλος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα, σφάλμα ή πρόβλημα μπορεί να προκύψει στον επισκέπτη-χρήστη από την είσοδο του και την παραμονή του στην ιστοσελίδα του τρίτου.

7. Διαφημίσεις
Δεν επιτρέπονται μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου. Οποιοσδήποτε επισκέπτης-χρήστης επιθυμεί να διαφημίσει την εταιρεία, την υπηρεσία ή το προϊόν του, οφείλει πρώτα να επικοινωνήσει με τη melisoula.gr, προκειμένου να καθορισθεί και να συμφωνηθεί το σχετικό πλαίσιο διαφήμισης και οι επιμέρους όροι που θα τη διέπουν.
Δεν αποκλείεται ωστόσο στην ιστοσελίδα να εμφανίζονται διαφημίσεις τρίτων. Η melisoula.gr δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του δικτυακού τόπου, ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή άλλων σχετικών που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου ως καρπός διαφήμισης ή άλλης πληροφορίας ή προσφοράς που εμφανίστηκε σε αυτόν.

8. Αποποίηση ευθύνης
Η ιστοσελίδα επιζητά και επιδιώκει το σύνολο των πληροφοριών και του υλικού που φιλοξενεί να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, πληρότητα, αλήθεια, αξιοπιστία, ορθότητα και επάρκεια, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εγγυηθεί την ύπαρξη των στοιχείων αυτών και χωρίς να φέρει σχετική ευθύνη σε περίπτωση μη συνδρομής ενός ή περισσοτέρων των παραπάνω παραγόντων. Η ευθύνη σχετικά με την αξιολόγηση, εκτίμηση, αποδοχή, αξιοποίηση και χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη-χρήστη.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη από μέρους της ιστοσελίδας ή των συντελεστών της, σχετικά με ζημία που ενδέχεται να προκληθεί εξαιτίας ή σε σχέση με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική ή αποθετική) υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης της λόγω χρήσης υπηρεσιών, επιλογών, πληροφοριών και περιεχομένων της, στην οποία (χρήση) προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Η melisoula.gr δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενό του υλικού ή των δημοσιεύσεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα από επισκέπτες-χρήστες και επιφυλάσσεται για την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και την καταλληλότητα ή πιστότητα αυτών. Η κάθε ανάρτηση αντιπροσωπεύει τις απόψεις του επισκέπτη-χρήστη της και δεν αντιπροωπεύει ούτε εκφράζει τη θέση της melisoula.gr.
Τέλος, η melisoula.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή, άνευ σφαλμάτων και ιών χρήση της ιστοσελίδας, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή πρόκληση βλάβης που μπορεί να δημιουργηθεί στον χρήστη, τον εξοπλισμό ή το λειτουργικό σύστημα που αυτός χρησιμοποιεί. Ο επισκέπτης-χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του από ιούς και κακόβουλα λογισμικά.

9. Αποζημίωση
Ο επισκέπτης-χρήστης αποδέχεται ρητά ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του melisoula.gr ή κατά συνεργατών της ιστοσελίδας οποιαδήποτε αξίωση, δικαστική ή εξωδικαστική, οφειλόμενη ή απορρέουσα σε πράξη ή παράλειψη του χρήστη, που έλαβε χώρα αντίθετα στο νόμο ή/και στους παρόντες όρους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ιστοσελίδα ή/και τους συνεργάτες της, αναλόγως των περιστάσεων, εφόσον κριθεί υπόχρεος σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, σε απόλυτη εναρμόνιση με τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τις επιταγές των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Ενδεικτικά, τυγχάνουν εφαρμογής οι αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού κιαι κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο, ως ανωτέρω αναφέρθηκε, και αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ www.melisoula.gr ΣΥΜΦΩΝΑ Μ’ ΑΥΤΟΥΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close
MeliSoula © Copyright 2021. All rights reserved.
Close